HOÁ CHẤT NGHÀNH GỖ

AMONI HYDROXIT NH4OH DT
AMONI HYDROXIT NH4OH DT
BARI HYDROXIT BA(OH)2 DT
BARI HYDROXIT BA(OH)2 DT
BÁN CANXI STEARAT CA(C17H35COO)2
BÁN CANXI STEARAT CA(C17H35COO)2
FORMALIN HCHO DT
FORMALIN HCHO DT
HEXAMINE C6H12N4 DT
HEXAMINE C6H12N4 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT
MELAMINE C3H6N6 DT