Chia sẻ lên:
Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT

Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT

Mô tả chi tiết

 Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

1. Đối tượng thực hiện

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trìnhbiện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

  2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 18/2015/NĐ-CP

 - Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án báo vệ môi trường đơn giản

 3. Điều kiện

 Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

 - Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt

 - Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành

 4. Hồ sơ cần thiết

- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

 - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 - Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt

 - Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

 - Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

 - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

 Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

 Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 - Sở Tài nguyên và Môi trường

 - Ban quản lý Khu công nghiệp

 - Ban quản lý Khu kinh tế

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

 - Các bộ khác.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT
Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình, bi...